De verschillende professionals

ArboNext heeft de ambitie om de belangrijkste schakel te zijn tussen werkgever en werknemer tijdens de preventie- en verzuimbegeleiding. Door duidelijke adviezen ervaar jij de zekerheid van een consistente opvolging van de wettelijke verplichtingen. Wij beschikken over een landelijk netwerk van professionals zoals een arbeids- en organisatiedeskundigen, psychologen en loopbaanbegeleiders. Vanuit ArboNext staat er altijd een vaste verzuimcoach klaar om preventie-, vitaliteit- en verzuimvraagstukken te bespreken.

De bedrijfsarts

Vanwege privacywetgevingen mag een werkgever bij verzuim geen werkhervattingsafspraken maken zonder de tussenkomst van een arbodienst of bedrijfsarts. Een bedrijfsarts mag wettelijk gezien bepaalde taken delegeren naar andere ‘functionarissen’. Uiteraard worden hier duidelijke eisen en voorwaarden aan gesteld. Daarom blijft de bedrijfsarts in alle gevallen eindverantwoordelijk. De bedrijfsarts houdt daarnaast scherp toezicht op de aangestelde functionaris waaraan de taken zijn gedelegeerd.

De bedrijfsarts samengevat:

 • De bedrijfsarts is medisch eindverantwoordelijk. Deze bewaakt altijd het medische risico bij route naar werkhervatting;
 • De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor elk werkhervattingsadvies;
 • Bepaald of een fysiek spreekuur bij een regionale bedrijfsarts nodig is voor het bepalen van de belastbaarheid;
 • De bedrijfsarts is (eind)verantwoordelijk voor de uitgestippelde route naar werkhervatting (binnen de medische mogelijkheden);
 • Geeft akkoord op alle werkhervattingsadviezen richting werkgever en werknemer;
 • Bewaakt en toetst continu de kwaliteit van de verzuimcoach in taakdelegatie.

De bedrijfsarts in de regio:

 • Verzorgt het spreekuur op verzoek van de “staf bedrijfsarts”, verzuimcoach of werknemer;
 • Blijft in veel gevallen de vaste bedrijfsarts voor spreekuren van de werknemer.

De Verzuimcoach:

De verzuimcoach is het eerste aanspreekpunt voor zowel werknemer als werkgever. De verzuimcoach verdiept zich goed in de situatie en bespreekt mogelijkheden voor werkhervatting. Verder:

 • Werkt de verzuimcoach als vast contactpersoon in het verlengde van de bedrijfsarts;
 • Heeft de verzuimcoach de bevoegdheid om medische gegevens te verwerken;
 • Is deze het tevens het vaste aanspreekpunt en sparringspartner voor leidinggevende en/of HR adviseur;
 • Bespreekt de verzuimcoach de re-integratiekoers met de werknemer;
 • Bewaakt de verzuimcoach de verplichte Wet Verbetering Poortwachter processtappen;
 • Schakelt deze een proces casemanager in voor de werkgever bij complex verzuim.

De Proces Casemanager:

De proces casemanager stuurt alle processen rondom complex verzuim en arbeidsongeschiktheid en pakt de regie bij stagnatie in de re-integratie. De proces casemanager geeft aan welke stappen gezet moeten worden en wanneer. Daarbij houd deze de (financiële) consequenties voor werkgever en/of werknemer in de gaten en bewaakt de arbeidsrechtelijke belangen van de werkgever.