Privacy Statement

ArboNext is een arbodienst die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde arbodienst.  ArboNext verricht werkzaamheden in het kader van preventie, verzuimbegeleiding en adviseert werkgevers.

Jouw werkgever heeft als opdrachtgever gekozen voor een samenwerking met ArboNext. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van ArboNext. Wij verwerken je persoonsgegevens om diensten uit te voeren voor de opdrachtgever. Jouw (ex-) werkgever is zelf eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding tijdens dienstverband.

In dit privacy statement lees je hoe onze organisatie omgaat met het verwerken van  persoonsgegevens en wat de rechten van werknemers zijn.

Wat houdt het verwerken van je persoonsgegevens in?

Verwerken houdt in alle handelingen die een organisatie of persoon kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen, delen tot en met vernietigen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De (ex-)werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Het gaat hier om het delen van gegevens met ArboNext.

ArboNext B.V. gevestigd te Berkenweg 7, 3811 LA Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens afkomstig van betrokkenen waaronder jouw (ex-)werkgever.

De Functionaris Gegevensbescherming is schriftelijk en telefonisch te benaderen met vragen over de verwerking van persoonsgegevens op:

ArboNext B.V.

t.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Berkenweg 7

3811 LA Amersfoort

E-mail: gegevensbescherming@Arbonext.nl

Het doel van het verwerken van je persoonsgegevens

Afhankelijk van de samenwerking met je (ex-)werkgever gebruiken wij  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met jou en (ex-)werkgever over de verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Contact met betrokkene zoals de bedrijfsarts, interventiebedrijven, arbeidsdeskundige en verzekeraar.
 • Uitvoeren van beroep- en bezwaarprocedures tegen beslissingen van het UWV voor opdrachtgever waarmee direct of indirect een overeenkomst is gesloten.
 • Rapporteren aan betrokkenen op basis van de overeenkomst van opdrachtgever.
 • Werknemer en (ex-)werkgever informeren mogelijkheden om het herstel en de werkhervatting te bevorderen.
 • Voldoen aan alle verplichtingen uit de sociale wet- en regelgeving waaronder de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet Verbetering Poortwachter.

De verwerkte persoonsgegevens

Het verwerken van gegevens is afhankelijk van je persoonlijke situatie en die van je (ex-)werkgever. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit/geboorteland
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Dienstverband/ datum in en uit dienst
 • Personeelsnummer/BSN
 • Financiële gegevens (inkomen of uitkeringsniveau)
 • Of sprake is van een (bedrijfs)ongeval
 • Vangnet UWV of no-risk polis van toepassing
 • Datum verzuim- en herstelmeldingen
 • Informatie over jouw gezondheid tijdens (voorkomen) verzuim
 • Arbeidsongeschiktheidsgegevens volgens de arbodienst of UWV
 • Rapportage met overlegnotities van betrokkenen
 • Gezondheidsgegevens die nodig zijn om de re-integratie(mogelijkheden) te bevorderen

ArboNext is zich ervan bewust dat het verwerken van gegevens gebonden is aan eisen. Het verwerken van het BSN is niet standaard van toepassing. Afhankelijk van je situatie wordt je BSN verwerkt door ArboNext. In het verwerken van de arbeidsongeschiktheids- of uitkeringsgegevens afkomstig van het UWV wordt ook gebruik gemaakt van het BSN.

Voor gezondheidsgegevens gelden strengere eisen en worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.  De verwerking van de gezondheidsgegevens staat onder toezicht van een (bedrijfs)arts. Alle medewerkers van ArboNext hebben een gedragscode, waarin geheimhouding is opgenomen, getekend.

Medewerkers worden doorlopend geïnformeerd over de privacyrichtlijnen bij ArboNext. Medewerkers die werken in taakdelegatie van de (bedrijfs)arts hebben een overeenkomst met verplichtingen getekend over de verwerking van gezondheidsgegevens.

Het kan ook betekenen dat medische gegevens worden verwerkt bij het verkrijgen van  arbeidsongeschiktheidsgegevens afkomstig van het UWV voor de goede uitvoering of toetsing van de sociale zekerheidswetgeving.

Onze gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en die van jouw (ex-)werkgever kunnen je persoonsgegevens door ArboNext worden verwerkt op basis van de volgende gronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen voortkomend uit jouw arbeidsovereenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarin jouw (ex)werkgever de opdrachtgever is.
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang dat ArboNext en jouw (ex-)werkgever hebben voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.
 • De verwerkingen zijn, afhankelijk van de situatie, noodzakelijk om de te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortomen uit de sociale zekerheidswetgeving.

Verzameling van je persoonsgegevens

Jouw (ex-)werkgever heeft als opdrachtgever ervoor gekozen om samen te werken met ArboNext. Voor de uitvoering van de opdracht heeft jouw (ex-)werkgever persoonsgegevens verstrekt aan ArboNext of verzekeraar. Afhankelijk van de samenwerking kan jouw (ex-)werkgever betrokkenen hebben gemachtigd voor het verstrekken van informatie aan ArboNext. Afhankelijk van jouw situatie en die van werkgever worden er bij jouw persoonsgegevens opgevraagd.

Betrokkenen met wie wij je persoonsgegevens delen

Wij delen je persoonsgegevens niet met iedereen, maar indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. Afhankelijk van je situatie en die van (ex-)werkgever worden gegevens gedeeld met:

 • Medisch adviseurs (bedrijfsartsen/verzekeringsartsen)
 • Arbo deskundigen
 • Interventiebedrijven
 • Belastingdienst
 • Verzekeraar
 • UWV

Landen die onderdeel zijn van de verwerking

De persoonsgegevens van jou als persoon worden in veel gevallen alleen in Nederland verwerkt. Afhankelijk van jouw situatie worden gegevens verwerkt in landen waar dit op grond van de Nederlandse maar ook Europese wet- en regelgeving is toegestaan.

De rechten van jou als persoon

Je hebt als persoon het recht om informatie op te vragen bij Arbonext als het gaat om jouw persoonsgegevens die worden verwerkt. Met een schriftelijk verzoek aan de Functionaris gegevensbescherming van Arbonext kan je opvragen welke gegevens van jou het betreft. Schriftelijk kan je een verzoek indienen voor aanpassing, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw gegevens. Een kopie van het identiteitsbewijs of rijbewijs dient bij dit verzoek te worden meegestuurd.

Als je het oneens bent met de verwerking, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ook heb je het recht op de overdraagbaarheid van jouw gegevens naar een andere partij.

Het is belangrijk jouw verzoek zo goed mogelijk te omschrijven. Arbonext reageert binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Na ontvangst hebben wij de mogelijkheid om niet in te gaan op het verzoek. Je ontvangt dan daarover de reden van afwijzing. Is het verzoek te onduidelijk, dan zullen wij je verzoeken aanvullende informatie of toelichting toe te sturen.

Toegang tot je persoonsgegevens

Voor het verwerken van je persoonsgegevens wordt uitsluitend toegang verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de gebruiker. Dit betekent niet dat iedere gebruiker bij Arbonext toegang heeft tot jouw persoonsgegevens. Alle gebruikers van persoonsgegevens binnen ArboNext hebben een strikte geheimhoudingsplicht waarvan de gebruiker op grond van de toegang kennis van neemt.

De bewaartermijnen van je persoonsgegevens

In de Algemene verordering Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd, hoe lang en op welke wijze jouw persoonsgegevens bij ArboNext worden bewaard. Afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, is de (noodzakelijke) bewaartermijn vastgesteld.  Indien de bewaartermijn is verstreken worden de gegevens verwijderd. Je krijgt hierover geen bericht.

Beveiliging van je gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Arbonext treft voortdurend passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Vragen of suggesties over de verwerking bij Arbonext

Heb je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen, opmerkingen of suggesties voor onze organisatie, dan kan je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is schriftelijk bereikbaar via gegevensbescherming@Arbonext.nl .

Klachten over de verwerking

Ons uitgangspunt is een correcte verwerking van je persoonsgegevens. Heb je toch een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens bij Arbonext dan kan je de klacht schriftelijk toesturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk bereikbaar op gegevensbescherming@Arbonext.nl. Je beschrijft de klacht zo specifiek mogelijk. Naast deze mogelijkheid heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens kan je terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Datum publicatie en wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement is gepubliceerd in de maand december 2019 en Arbonext kan wijzigingen doorvoeren door (wettelijke) ontwikkelingen. Een wijziging wordt doorgevoerd onder vermelding van een nieuwe publicatiedatum.