Veelgestelde vragen - werkgever

Algemeen

Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. De arbodienst wordt ingeschakeld te adviseren over het arbo- en verzuimbeleid. De arbodienst adviseert over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Ook helpt de arbodienst werkgever en werknemer bij de begeleiding van (dreigend) verzuim.

In de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) staan eisen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht dat werkgever en werknemer samen met een Arbodienst of bedrijfsarts zich inspannen om de verzuimende werknemer terug naar werk te krijgen. De rol van de werkgever is belangrijk. Werkgever is ook eindverantwoordelijk om deze rol volgens de gestelde eisen te voldoen.

Meer informatie

Werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de arbodienstverlener. Werkgever en de arbodienst zijn beiden verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot verzuim.

Ben je een klant bij ArboNext via Nedasco Verzekeringen? Neem voor inlogvragen of andere vragen over uw account van XpertSuite contact op met Nedasco via 033 – 467 08 61 of per mail via inkomen.claims@nedasco.nl. Ben je een directe klant bij ArboNext? Neem voor inlogvragen of andere vragen over uw account van XpertSuite contact op met ArboNext via info@arbonext.nl.

Voor inhoudelijke vragen over een verzuimdossier dan kun je contact met ons opnemen via 085 – 105 76 10 of een mail sturen naar info@abornext.nl.

Verzuimbegeleiding

De werkgever geeft een verzuimmelding door via het werkgeversportaal van ArboNext.

De werkgever geeft een herstelmelding door via het werkgeversportaal van ArboNext.

In het plan van aanpak maakt werkgever samen met jou afspraken over de re-integratie. Bij langdurig verzuim evalueren werkgever en werknemer de aanpak. In het plan van aanpak wordt het doel van de re-integratie vastgelegd.

Het is een wettelijk verplicht document voor werkgever en werknemer. Alles wat belangrijk is om de re-integratie te kunnen starten wordt hier vastgelegd waaronder het doel van de re-integratie. Bij langdurig verzuim wordt het doel van de re-integratie aangepast aan de structurele mogelijkheden van werknemer.

De re-integratieadviseur is het aanspreekpunt bij ArboNext. De re-integratieadviseur verdiept zich goed in de situatie en is de schakel tussen werkgever en werknemer.

Neem contact op via 085 – 10 57 610 of re-integratieadviseur@arbonext.nl.

Hier tref je als werkgever alle documenten en informatie over het herstel en de re-integratie van de werknemers. Alle contactmomenten met werknemers worden schriftelijk vastgelegd in het portaal. Werkgever heeft de mogelijkheid om ziek en (deel) herstel door te voeren. Ook is het mogelijk om verzuimrapportages uit te draaien.

Ja, dat kan zeker. Elke werknemer heeft de mogelijkheden voor een vakantie. Wel kan de bedrijfsarts op medische gronden bepalen of het schadelijk is voor de gezondheid en herstel. De werkgever geeft uiteindelijk de toestemming voor vakantie.

Onze professionals

De verzuimcoach is het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. De verzuimcoach verdiept zich goed in de situatie en bespreekt de veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting.

De verzuimcoach werkt in een zogenaamde taakdelegatie constructie. Dat betekent dat de verzuimcoach de medische verzuimsituatie alleen met de bedrijfsarts mag delen. De verzuimcoach heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

De bedrijfsarts mag wettelijk gezien bepaalde taken delegeren naar andere functionarissen. De functionaris is niet per definitie een arts en kan iedereen zijn. Uiteraard zijn aan het delegeren van taken duidelijke eisen en voorwaarden gesteld. De bedrijfsarts is in alle gevallen eindverantwoordelijk. De bedrijfsarts houdt scherp toezicht op de functionaris waaraan de taken zijn gedelegeerd.

Je wordt als werknemer sneller geholpen omdat de verzuimcoach de medische situatie mag bespreken. Als werknemer wordt je direct gecoacht en samen met de verzuimcoach worden de re-integratiemogelijkheden besproken. De rol en visie van de werknemer over de re-integratie is een belangrijk onderdeel. Zo komen we samen tot de juiste aanpak wat past bij de persoonlijke situatie van de werknemer.

Privacy

De bedrijfsarts en wanneer de bedrijfsarts dat nodig vindt de verzuimcoach.

Nee, de werkgever ontvangt geen informatie over de medische situatie van de werknemer. De werkgever ontvangt uitsluitend informatie over de mogelijkheden om de re-integratie op te starten.

Wij doen er alles om de privacy van de gegevens te garanderen. Over privacy mag wat ArboNext betreft geen onduidelijkheid bestaan. Helemaal omdat wij met bijzondere persoonsgegevens werken. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan staat in ons privacy statement.

Heb je nog vragen?