Wet Verbetering Poortwachter


De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig verzuim tegen te gaan en re-integratie te stimuleren. Het basisprincipe is: snel ingrijpen en een effectieve begeleiding verkorten het verzuim van je personeel.

ArboNext zorgt samen met leidinggevende of HR-adviseur voor het opvolgen van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor hebben wij de Poortwachtergarantie.

Onder de Poortwachtergarantie wordt verstaan dat indien een werkgever volgens het UWV niet aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter en de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar heeft voldaan en hierdoor een loonsanctie opgelegd krijgt van het UWV, dan vergoedt de verzekeraar of arbodienst de opgelegde loonsanctie als de werkgever aan alle adviezen van de betrokken professionals heeft voldaan.
Kort gezegd houdt dit in dat bij het tijdig, volledig en juist opvolgen van de adviezen van ArboNext (of door ArboNext aangestelde professionals) staan wij garant voor een succesvol Wet Verbetering Poortwachter traject.

De Poortwachtergarantie is geldig vanaf de ingangsdatum van de samenwerkingsovereenkomst.
Let op: Het niet nakomen van onze adviezen betekent dat de Poortwachtergarantie wordt ingetrokken.

Om je alvast een idee te geven, staat hieronder een schema van de processtappen voor de Wet Verbetering Poortwachter:

Tijd

Actie

Wie

Dag 1Verzuimmelding portaal XpertSuiteLeidinggevende/HR adviseur
Dag 1-2Invullen korte vragenlijst na verzuimmelding in XpertSuiteLeidinggevende/HR adviseur
Week 1Beoordeling vragenlijstVerzuimcoach
Week 1-2Verzuimcoach neemt contact op met werknemer bij verwachte verzuim langer dan 2 wekenVerzuimcoach
Week 3-6Probleemanalyse en concept plan van aanpak worden opgesteldVerzuimcoach/Staf bedrijfsarts
Week 6 -8Bespreken definitief plan van aanpak en toevoegen aan dossier werknemerLeidinggevende/HR adviseur  met werknemer
PeriodiekContactmomenten met werkgever over het re-integratie trajectVerzuimcoach
PeriodiekContact moment met werknemer over de voortgangVerzuimcoach
Periodiek (6 wekelijks)Voortgang bespreken en vastleggen in het formulier periodieke evaluatieLeidinggevende/HR adviseur  met werknemer
Week 42De verplichte melding aan het UWV wordt via het portaal ingevuldLeidinggevende/HR adviseur
Week 48-52Concept eerstejaarsevaluatie wordt opgesteldVerzuimcoach/Staf bedrijfsarts
Week 48-52Bespreken eerstejaarsevaluatie en toevoegen aan dossier werknemer. Inzet 2e spoor activiteiten als onderdeel  van de re-integratie activiteitenLeidinggevende/HR adviseur  met werknemer
Week 88- 91Eindevaluatie wordt opgesteld en besproken met Leidinggevende /HR adviseurVerzuimcoach/Staf bedrijfsarts
Week 91-93WIA aanvraag wordt ingediend bij het UWVLeidinggevende/HR adviseur  met werknemer
Week 104Begeleiding wordt stopgezetVerzuimcoach/Staf bedrijfsarts