Wat kan jij als werknemer verwachten van Arbonext?

De verzuimcoach is jouw contactpersoon om samen verzuim te voorkomen

voor de werknemersGezondheidsklachten zijn helaas niet te tegen te houden, maar kunnen wel verminderd worden. Het op tijd signaleren en reageren is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Preventief contact met onze verzuimcoach kan hierbij een uitkomst bieden voor werknemers.

Onze verzuimcoach geeft jou als werknemer advies over hoe je met bepaalde gezondheids- en werk gerelateerde situaties kan omgaan. Jij krijgt de mogelijkheid om in vertrouwen vragen te stellen en advies te vragen aan een deskundige van de arbodienst. Denk hierbij aan vragen over klachten die te maken hebben met de uitvoering van werkzaamheden. De verzuimcoach kan tevens een preventief spreekuur adviseren op basis van de specifieke situatie.

De verzuimcoach is jouw contactpersoon bij een ziekmelding

Als jij je ziekmeldt omdat je (om welke reden dan ook) jouw werkzaamheden niet (volledig) kunt uitvoeren, zorgt de werkgever ervoor dat jouw verzuimmelding bij ons terecht komt. Met jouw werkgever zijn afspraken gemaakt op welk moment wij in actie komen.

Bij ArboNext is de verzuimcoach jouw contactpersoon tijdens het verzuimproces

Onze bedrijfsarts heeft informatie over het verzuim nodig om een passend advies te kunnen geven. Hiervoor vraagt de bedrijfsarts aan jouw verzuimcoach om contact met jou op te nemen. Samen met de verzuimcoach wordt in kaart gebracht wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn, wat er aan de hand is en of er behandeling(en) gestart zijn. Wanneer er iets onduidelijk is, zal de verzuimcoach vragen kunnen beantwoorden. De verzuimcoach geeft de verzamelde informatie vervolgens door aan de bedrijfsarts.

Zowel de verzuimcoach als de bedrijfsarts gaan altijd vertrouwelijk om met jouw (medische) informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te beoordelen welke volgende stap nodig is. Jouw werkgever ontvangt deze medische informatie niet.

De bedrijfsarts is betrokken bij elk advies dat naar werkgever gaat

Kom jij samen met de verzuimcoach tot de conclusie dat er mogelijkheden zijn om gedeeltelijk het eigen of ander werk te doen, dan legt de verzuimcoach dit voorstel bij de bedrijfsarts neer. Deze kijkt of het voorstel niet schadelijk is voor jouw herstel en/of de re-integratie.

Een advies over werkhervatting wordt alleen met de werkgever gedeeld als de bedrijfsarts naar de haalbaarheid hiervan heeft gekeken. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten is het ook mogelijk dat eerst een spreekuur (telefonisch dan wel fysiek) bij de (bedrijfs)arts volgt, voordat er afspraken over werkhervatting gemaakt worden.
Wanneer het verzuim onverhoopt langdurig is, houdt de verzuimcoach regelmatig contact. Telefonisch zal contact worden opgenomen om te bespreken hoe het verloop is: is er sprake van herstel, dan wel vertraging en/of hoe verloopt de re-integratie in het werk. Samen bespreek jij met de verzuimcoach de mogelijke vervolgstappen. De verzuimcoach legt die vervolgens weer ter beoordeling aan de bedrijfsarts voor.

Loop je bij de re-integratie tegen zaken aan of zijn er vragen, wacht dan niet af maar neem altijd zelf direct contact op met de verzuimcoach. Bij specifieke vragen zal met de verzuimcoach worden besproken op welke wijze het vervolg zal plaatsvinden. De verzuimcoach kan na overleg met de bedrijfsarts een antwoord geven over welke actie passend is. Indien gewenst kan ook een telefonisch contact met de bedrijfsarts of een bezoek aan het spreekuur worden ingepland.

De bedrijfsarts heeft als eindverantwoordelijke een centrale rol in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts verzorgt de medische begeleiding en geeft advies over de randvoorwaarden waar de re-integratie aan moet voldoen. Ook het opvragen van eventuele medische informatie bij andere behandelaar(s), het geven van adviezen over jouw gezondheid en/of doorverwijzen voor een behandeling of begeleiding gebeurt door de bedrijfsarts.

Waarom werkt de bedrijfsarts samen met een verzuimcoach of andere arts?

Er is een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland en dat zal de komende jaren toenemen. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet aangescherpt waardoor bedrijfsartsen het steeds drukker krijgen. Het is belangrijk dat bij een verzuimmelding de wachttijd voor een afspraak met de bedrijfsarts niet oploopt en dat werknemers wel tijdig de juiste verzuimbegeleiding krijgen. Daarom maakt onze arbodienst gebruik van ‘taakdelegatie’ dat ook wel de ‘verlengde arm-constructie’ wordt genoemd. Dit houdt in dat de bedrijfsarts specifieke taken aan de verzuimcoach of collega arts binnen onze arbodienst delegeert. Als het gewenst is, kan altijd overleg plaatsvinden op het gebied van re-integratie en preventie met de bedrijfsarts.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met ArboNext en vragen welke verzuimcoach voor jou beschikbaar is