Wat is de rol van bedrijfsarts?

Kom jij samen met de verzuimcoach tot de conclusie dat er mogelijkheden zijn om gedeeltelijk het eigen of ander werk te doen, dan legt de verzuimcoach dit voorstel bij de bedrijfsarts neer. Deze kijkt of het voorstel niet schadelijk voor jouw herstel en/of de re-integratie is.

Een advies over werkhervatting wordt alleen met de werkgever gedeeld als de bedrijfsarts naar de haalbaarheid hiervan heeft gekeken. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten is het ook mogelijk dat eerst een spreekuur (telefonisch dan wel fysiek) bij de (bedrijfs)arts volgt, voordat er afspraken over werkhervatting gemaakt worden.

Wanneer het verzuim onverhoopt langdurig is dan houdt de verzuimcoach regelmatig contact. Telefonisch zal contact worden opgenomen om te bespreken hoe het verloop is: is er sprake van herstel, dan wel vertraging en/of hoe verloopt de re-integratie in het werk. Samen bespreek jij met de verzuimcoach de mogelijke vervolgstappen. De verzuimcoach legt die vervolgens weer ter beoordeling aan de bedrijfsarts voor.

Loop je bij de re-integratie tegen zaken aan of zijn er vragen, wacht dan niet af maar neem altijd zelf direct contact met de verzuimcoach op. Bij specifieke vragen zal met de verzuimcoach worden besproken op welke wijze het vervolg zal plaatsvinden. De verzuimcoach kan na overleg met de bedrijfsarts een antwoord geven over welke actie passend is. Indien gewenst kan ook een telefonisch contact met de bedrijfsarts of een bezoek aan het spreekuur worden ingepland.

De bedrijfsarts heeft als eindverantwoordelijke een centrale rol in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts verzorgt de medische begeleiding en geeft advies over de randvoorwaarden waar de re-integratie aan moet voldoen. Ook het opvragen van eventuele medische informatie bij andere behandelaar(s), het geven van adviezen over jouw gezondheid en/of doorverwijzen voor een behandeling of begeleiding gebeurt door de bedrijfsarts.