Mijn zieke werknemer wil op vakantie

Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft ook recht op vakantie. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de werkgever. De werkgever kan met de bedrijfsarts overleggen of de voorgenomen vakantie belemmerend is voor het herstel. Wanneer dit het geval is, kan de vakantie worden geweigerd.

Tijdens de vakantie is een werknemer vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Wel geldt dat een werknemer volledig vakantie opneemt. Ook als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Schriftelijk akkoord
Een werknemer bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid moet schriftelijk akkoord geven voor het afschrijven van vakantiedagen op het verlofsaldo. Om deze reden is het verstandig om de afspraken hierover op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het verzuimprotocol. Als een werknemer niet akkoord gaat, kan de werkgever deze dagen niet afschrijven. Wel kan de werkgever de vakantie weigeren.

Opbouw vakantiedagen
De arbeidsongeschikte werknemer heeft het recht op volledige opbouw van vakantiedagen, net als niet zieke werknemers. Wel geldt dat een werknemer die op vakantie gaat, volledig vakantieverlof moet opnemen. Ook als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele bovenwettelijke vakantiedagen.

Afschrijven vakantiedagen
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden opgenomen door de werknemer. Neemt de werknemer wettelijke vakantiedagen niet op binnen deze termijn? Dan vervallen deze vakantiedagen.

Het termijn van zes maanden geldt niet voor zieke werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn om tijdig vakantie op te nemen, omdat een werknemer bijvoorbeeld te ziek was. In dat geval is de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen ook 5 jaar.

Er wordt bepaalt of een werknemer in staat is vakantie op te nemen, door te kijken of hij kan re-integreren of niet. Verricht een werknemer re-integratiewerkzaamheden? Dan is hij niet 100% arbeidsongeschikt en kan hij vakantie opnemen. Het is aan de werknemer om aan te tonen of er een goede reden was voor het niet opnemen van vakantiedagen.

De opbouw van vakantiedagen wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek.